Human Resources ofwel de medewerkers zijn het kostbaarste bezit van een organisatie.

Juist daarom is motivatie van medewerkers volgens OPTIO zo belangrijk. Het zijn de medewerkers die kunnen zorgen voor een verlaging van de kosten en het verkrijgen van meer opdrachten. Binnen Human Resources Management is er aandacht voor scholing en loopbaanontwikkeling, maar hoe worden geleerde zaken naar de praktijk vertaald? Het is deze vertaling naar de praktijk die bij OPTIO extra aandacht krijgt in het vervolgtraject. Een cursist wordt hierin ondersteund de geleerde situatie te vertalen naar de praktijk.

Vervolgtrajecten kunnen worden voortgezet in een coachingstraject. In een coachingstraject treedt OPTIO als coach op, waarbij de gecoachte medewerker (coachee) dusdanig wordt begeleid dat deze met overtuiging van zichzelf, vrijheid voor zichzelf en energie vanuit zichzelf, de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk brengt.

Op het gebied van coaching levert OPTIO diverse diensten:

Instrueren, zorgt ervoor dat de coachee nieuwe kennis opdoet welke hij kan gebruiken om de taken beter uit te voeren. Hierbij draagt de coach zijn kennis over aan de coachee.

Mentoring, is er op gericht om de coachee bekend te maken met de organisatie waarin hij werkt (cultuur, waarden & normen, organisatiestructuur, krachtenvelden, etc.). Daarnaast is mentoring er op gericht om de coachee op een gestructureerde manier richting te laten geven aan zijn eigen loopbaan.

Confronteren/spiegelen, door de coach wordt de coachee een spiegel voorgehouden waardoor de coachee op een oordeelsvrije wijze wordt geconfronteerd met zichzelf.

Klankborden, zijn coachings-gesprekken die tot doel hebben problemen op te lossen die het goed presteren van de medewerker blokkeren. Dit kunnen problemen zijn op zowel het vakinhoudelijke als het (inter)menselijke gebied.

In de praktijk blijkt dat deze vier vormen wisselend door elkaar heen worden gehanteerd.

Neem contact op