Coaching

In veel bedrijven is er aandacht voor scholing en loopbaanontwikkeling, maar hoe worden geleerde zaken naar de praktijk vertaald? Het is deze vertaling naar de praktijk die bij mij extra aandacht krijgt in een vervolgtraject. Jij wordt hierin ondersteund de geleerde situatie te vertalen naar de praktijk.

In een vervolgtraject treed ik als coach op, waarbij jij (coachee) dusdanig wordt begeleid dat deze met overtuiging van zichzelf, vrijheid voor zichzelf en energie vanuit zichzelf, de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk brengt.

Wij kunnen diverse vormen van coaching hanteren:

  • Instrueren zorgt ervoor dat de coachee nieuwe kennis opdoet welke hij kan gebruiken om de taken beter uit te voeren. Hierbij draagt de coach zijn kennis over aan de coachee.

 

  • Mentoring is er op gericht om de coachee bekend te maken met de organisatie waarin hij werkt (cultuur, waarden & normen, organisatiestructuur, krachtenvelden, etc.). Daarnaast is mentoring er op gericht om de coachee op een gestructureerde manier richting te laten geven aan zijn eigen loopbaan.

 

  • Confronteren/spiegelen, waarbij  door de coach  een spiegel wordt  voorgehouden bij de coachee, waardoor de coachee op een oordeelsvrije wijze wordt geconfronteerd met zich/haarzelf.

 

  • Klankborden zijn coachings-gesprekken die tot doel hebben problemen op te lossen die het goed presteren van de medewerker blokkeren. Dit kunnen problemen zijn op zowel het vakinhoudelijke als het (inter)menselijke gebied.

 

Soms kies je al voor een specifike vorm van begeleiding, maar in de praktijk blijkt dat deze vier vormen wisselend door elkaar heen worden gehanteerd.